Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми

Поради юному науковцю

       Наукове дослідження – це процес вироблення нових знань, який характеризується об’єктивністю, доказовістю, точністю і можливістю відтворення.

І. Як підготуватися до проведення дослідження або експерименту

1.  Оберіть тему:

 •      обирайте цікаву для вас та актуальну тему;
 •      прислухуйтесь при обранні теми до поради вчителя або керівника гуртка, який буде Вам допомагати виконувати наукове дослідження;

2.Осмисліть обрану тему:

 •  дайте собі час для осмислення суті обраної теми, у цьому питанні не можна поспішати;
 •  постійно думайте про обрану тему, намагайтеся розглядати місце та роль обраної Вами проблеми дослідження в оточуючому середовищі;
 •  сформулюйте тему коротко та так, щоб назва відповідала суті обраної проблеми і вказувала на мету дослідження;
 •  при формулюванні теми не використовуйте складну термінологію та слова “дослідження”, “питання”, “вивчення”.

3.Зберіть інформацію:

 •   збирайте інформацію з усіх доступних для Вас джерел – наукових книг, журналів,   статей,   максимально   використовуйте   можливості   комп’ютеру, мережі Інтернет;
 •  інформацію систематизуйте та розкладіть по конвертам, розпишіть по карткам тощо;
 •  робіть закладки та помітки (олівцем) у книгах;
 •   проаналізуйте зібрану інформацію, тобто з’ясуйте, чи існують вже засоби рішення обраної Вами проблеми, визначте позитивні та негативні сторони даних засобів, оцініть їх економічну вартість тощо.

4.Поставте проблему:

–   на основі   проаналізованої та систематизованої інформації сформулюйте власну проблему, визначте її цілі та завдання.

II. Як працювати з науковою літературою

1. Для отримання максимальної кількості корисної інформації при читанні дотримуйтесь певних правил:

 •     з’ясуйте назву книги або статті;
 •     зверніть увагу на рік випуску та видавництво, щоб визначити давність та достовірність матеріалу;
 •     розберіться в основному змісті книги та вичленіть факти, потрібні для Вашої роботи;
 •     знайдіть особливості матеріалу – нові або спірні факти, які підлягають перевірці або критиці;

наприклад:

 •     читайте без регресії, тобто не переглядайте очима текст, доки він не буде прочитаний весь, і лише після його осмислення можна перечитати знов;
 •     читайте без артикуляції, тобто не робіть зайвих рухів губами або язиком під час читання;
 •     читайте не окремими словами а змістовними блоками;
 •     під час читання виділяйте ключові слова та опорні пункти;
 •     під час читання прийміть зручну позу і будьте уважними;
 •     не читайте відразу після прийому їжі або коли Ви стомлені;
 •     робіть перерви під час читання –   після кожних 20 хвилин читання робіть паузу 5 хвилин, після кожної прочитаної книги відпочивайте 20 хвилин.

ІІІ.   Як провести науковий дослід або експеримент

При проведенні наукового досліду або експерименту обов’язково виконайте такі етапи:

 •     визначтесь,   у який   час   (взимку,   влітку,   вдень,   вночі   тощо),   при якій температурі, протягом якого терміну, якими засобами, скільки разів тощо Ви будете проводити дослід або експеримент;
 •     складіть перелік необхідного обладнання;
 •     підготуйте необхідні для проведення досліду або експерименту матеріали;
 •     проведіть дослід або експеримент;
 •     опрацюйте, систематизуйте та проаналізуйте отримані результати;
 •     обчисліть похибки отриманих результатів;
 •     порівняйте   їх   з   існуючими   результатами   аналогічних   дослідів   або експериментів;
 •     сформулюйте висновки;
 •     оформіть письмовий звіт.

IV.Як писати та оформлювати науково – дослідницьку роботу.

1.Сконструюйте план науково – дослідницької роботи:

–   у плані передбачте такі пункти:

вступ,   який   містить   обґрунтування   обраної   проблеми   дослідження   (її актуальність, практичну значущість тощо), мету та конкретні завдання, які Ви ставите у своїй роботі, історичні відомості, опис існуючих рішень обраної Вами проблеми;

основна частина, у якій описується саме дослідження або експеримент, засоби його виконання, результати, отримані у результаті експерименту, їх порівняння з існуючими рішеннями проблеми;

висновки, де зазначаються основні висновки, які Ви отримали у результаті порівняння власних результатів з аналогічними дослідженнями у даній галузі, шляхи практичної реалізації зазначеної проблеми тощо;

–   розподіліть на частини згідно з планом всі матеріали, які Ви зібрали під час роботи.

2.Напишіть чернетку:

 •      пишіть текст на одній сторінці аркуша;
 •     аркуші нумеруйте;
 •     не відступайте від змісту;
 •      якщо робота виявилась дуже об’ємною, вилучіть з неї все, що не розкриває тему.

3. Оформіть чистовик:

     віддайте готову чернетку науковому керівнику для редагування;

     підготуйте матеріали для чистовика. Наукова робота повинна мати певну структуру:

а)Титульний аркуш.

б)Зміст – план роботи з зазначенням розділів та підрозділів, номерів початкових сторінок.

в)Вступ, який має розкривати сутність проблеми, її актуальність і значущість. У вступі зазначаються мета та завдання роботи.

г)Основна частина, яка складається з розділів, що висвітлюють теоретичні питання та практичний експеримент.

д)Висновки, які відображують найбільш важливі результати, що були держані у роботі.

е)  Список використаних джерел, який оформлюється відповідно до стандарту.

–    відредагуйте написане, тобто перевірте, чи відповідає зміст роботи обраній темі,   висновки   –   завданням   дослідження   або   експерименту,   виправте орфографічні, граматичні та стилістичні помилки;

    надрукуйте чистовик згідно з Умовами проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;

–    підготуйте та оформіть додатки – таблиці, діаграми, графіки, фотографії, малюнки тощо.

V. Як готуватися до захисту

1.  Загальні рекомендації:

     добре сприймається емоційний та короткий за тривалістю (не більше 10 хв.) виступ;

 •      використовуйте тільки зрозумілі для аудиторії терміні;
 •      добре сприймається розповідь, а не читання тексту;
 •      максимально використовуйте наочність;
 •      намагайтеся попередити можливі питання.

2.Техніка підготовки:

–    складіть   план   доповіді,   який   повинен   відповідати   плану   науково-дослідницької роботи;

–   основну частину доповіді присвятіть висвітленню актуальності обраної проблеми, практичному призначенні власного винаходу або розробки та сконцентруйте головну увагу на власний внесок у вирішення даної проблеми;

–    випишіть на окремі картки матеріал кожної частини, які Ви вважаєте за необхідне включити до доповіді, та розкладіть їх за порядком; проведіть попередній хронометраж Вашого виступу та доведіть його до потрібного часу;

 •       підготуйте чітку та яскраву наочність;
 •      заздалегідь продумайте, що і де буде знаходитись на місці, біля якого Ви будете виступати;
 •      проведіть тренувальні виступи перед дзеркалом, батьками, друзями, науковим керівником.

3. Рекомендації виступаючому:

 •     почніть свій виступ з привітання журі та аудиторії,
 •    повідомте Ваші ім’я та прізвище, навчальний заклад та клас або гурток, де навчаєтесь,   назву Вашої роботи;
 •     будьте ввічливими до аудиторії протягом усього виступу, не повертайтесь до слухачів   спиною,   доповідайте   голосно   та   чітко,   ввічливо   відповідайте   на запитання та зауваження;

       намагайтесь чітко та зрозуміло відповідати на всі запитання.

По закінченню доповіді подякуйте аудиторії за увагу, а науковому керівнику – за допомогу.

                                                                              ( За матеріалами з мережі)